İTÜ-KKTC Staj Genel Esasları

 

İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKELERİ

STAJ GENEL ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanım

 

Amaç

Madde 1- Yükseköğretim kurumlarında alınan mesleki bilgilerin uygulanmasını yerinde görmek ve uygulamalara katılmak, formasyonu aldığı mühendislik dalı ile ilişkili mühendislik problemlerini ve çözümlerini takım çalışmalarının içinde yer alarak öğrenmek, mesleki etik çerçevesinde elde edilen sonuçların toplum yararına yazılı ve sözlü olarak sunumu konusunda deneyim sahibi olmalarını sağlamak amaçları ile Üniversitemiz öğrencileri, 11 Temmuz 2016 tarih ve 29767 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca zorunlu staja tabi tutulmaktadırlar. Üniversitemizin lisans eğitimi sırasında staj yapacak öğrencilerin zorunlu/zorunlu olmayan staj çalışmaları ile yüksek lisans düzeyindeki isteğe bağlı, bütünleşik programda zorunlu olan stajlar, bu esaslar ile belirlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Staj genel esasları, Üniversitemiz öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, yapmaları gereken zorunlu staj uygulamasında izlenecek usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. Stajlarını, yurtiçi veya yurtdışında, kamu ve/veya özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda yapacak üniversitemiz öğrencilerine staj genel esasları uygulanır. Yurtiçinde/Türk bayraklı gemilerde Staj yapan öğrenciler İTÜ-KKTC Rektörlüğü tarafından 5510 sayılı kanunun 5. Maddesi (b) fıkrası uyarınca iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta türü kapsamında sigortalanırlar, sigorta işlemleri Öğrenci İşleri Staj Birimi vasıtası ile yürütülür.

Tanım

Madde 3- Staj, lisans ve lisansüstü eğitiminde alınan meslek bilgilerinin çalışma hayatında uygulanışını görmek için öngörülmüş ve öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılan uygulama çalışmasıdır.

Madde 4- Staj Genel Esaslarında kullanılan “işgünü” tanımı, öğrencinin staj çalışmasını gerçekleştireceği kurum/kuruluşun faaliyet gösterdiği iş gününü (Cumartesi Pazar günleri de dahil) ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Staj Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri Staj Komisyonlarının Yapısı

 

Madde 5- İTÜ-KKTC akademik staj çalışmaları, eğitim-öğretim işlerinden sorumlu “İTÜ-KKTC Rektörü” koordinatörlüğünde, her programın “staj sorumlusu öğretim üyesi” ile temsil edildiği “İTÜ-KKTC Staj Komisyonu” tarafından yürütülür. Programlar, staj ile ilgili işlerini yürütmek için kendi staj komisyonlarını kurarlar. Program staj komisyonu başkanı olan öğretim üyesi, o programın İTÜ-KKTC Rektörlük nezdindeki program staj sorumlusudur. İTÜ-KKTC Staj Komisyonu, İTÜ-KKTC Rektörlüğü koordinatörlüğünde, en az üç üye olmak üzere, üç yıl süre için seçilen Staj Komisyonu Üyelerinden oluşturulur. Üniversite Yönetim Kurulu’nca Staj Komisyonu üyeleri tüm programlardan seçilen üyelerden oluşturulur. Eski üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Görev süresi bitmeden ayrılan bir üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere bir başka üye seçilir.

Program Staj Komisyonunun Görevleri

Madde 6- Program Staj Komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Her öğrencinin Staj Başvuru Formu ve Staj Raporunu inceleyerek stajın kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek

b) Kamu ve özel sektörden gelen staj yerlerini öğrencilere duyurmak

c) Staj yerlerini öğrencilere dağıtmak.

d) Gerektiğinde staja hazırlık eğitimleri düzenlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü Staj Biriminin Yapısı ve Görevleri

 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü Staj Biriminin Yapısı

Madde 7- Öğrenci İşleri Müdürlüğü Staj Birimi, İTÜ-KKTC Rektörlüğü’ne bağlı olarak hizmet verecektir.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü Staj Biriminin Görevleri

Madde 8- Öğrenci İşleri Müdürlüğü Staj Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurtiçinde yapılacak staj sürelerini kapsayacak şekilde, öğrencinin Üniversitemiz sorumluluğunda bulunan 5510 sayılı kanunun 5. Maddesi (b) fıkrası uyarınca sigorta işlemlerini yapar.

b) Staj başvurularında staj süreci ile ilgili sigorta ve diğer idari işlemleri elektronik olarak yürütür. Öğrencilerin yardım biletlerini cevaplar. Öğrencilere çevrimiçi, telefon ve yüz yüze görüşmeler yaparak, süreçler hakkında danışmanlık hizmeti verir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Staj Tarih ve Süreleri

 

Zorunlu Staj Tarihi ve Süreleri

Madde 9- Toplam zorunlu staj süresi en az 30, en fazla 45 işgünüdür. Mesleki mevzuat ve zorunluluklar nedeniyle, Denizcilikle ilgili programlar bu koşula dahil değildir. Ayrıca, Mimarlık ve İç Mimarlık Programlarında en fazla 60 işgünü staj yapılabilir. Mezun olabilmek için, bu sürenin tamamlanmış olması zorunludur.

Madde 10- Öğrencinin staj yapabilmek için en az 30 krediyi tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrencinin staja başlayabilecekleri dönemler veya ön şartlar programların hazırlayacağı ek esaslarında belirtilecektir.

Madde 11- Staj süreleri, istenen staj alanlarını sağlamak şartı ile her defasında, en fazla 50, en az 10 günlük olmalıdır. Mezuniyet koşulunu sağlamak için kalan staj süresi 20 işgününden az ve staj süresi nedeniyle staj yeri bulamama durumu söz konusu olan öğrenciler, 50 işgününe kadar zorunlu staj başvurusu yapabilir.

Madde 12- Öğrenciler bir iş yeri veya kurumda en az 10 işgünü olmak üzere, haftada en az 3 işgünü olacak şekilde staj yapabilirler.

Madde 13- Öğrenci, staj başvurusunda staj yapacağı günleri, Öğrenci Staj Çalışma Takvimi ile beyan etmek zorundadır. Ders ve sınav olan günlerde staj yapılamaz. Stajın süresinde ve tarihinde yapılacak değişiklikler, SGK ile ilgili işlemler nedeniyle sadece Öğrenci İşleri Müdürlüğü Staj Birimi tarafından yürütülür.

Madde 14- 17.06.2021 tarihli Yüksek Öğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği gereği tüm staj çalışmaları için AKTS kredisi verilmesi; transkript ile diploma ekinde AKTS kredilerinin gösterilmesi zorunludur. Bu kapsamda, 20 işgünü uzunluğundaki her staj çalışması için minimum 6 (altı) AKTS verilir.

Madde 15- Sanayi/Sektör Odaklı Lisans-Yüksek lisans Programı kapsamında lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin uzun dönemli staj çalışmaları, zorunlu staj yerine sayılır. Bu staj çalışmaları için Rektörlük ile Sanayi/Sektör kuruluşu arasında protokol yapılır. Bu kuruluşlarda yapılacak stajlar için her öğrenci özelinde lisans seviyesinde öğrenciler için ilgili Program Staj Komisyonu ve İTÜ-KKTC Rektörlüğü tarafından sözleşme düzenlenir. Lisansüstü öğrencilerin stajları için sözleşmeleri, ilgili anabilim dalı önerisi sonrasında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü onaylar.

 

Uzun Dönem Stajı

Madde 16- Üniversitemiz ile staj yapılacak kurum arasında iş birliği anlaşması imzalanmış olması koşulu ile 2.sınıfın sonunda, en az 45 işgünü olmak üzere, tüm eğitim dönemi boyunca devam eden iş deneyim stajları (uzun dönem staj) yapılabilir. Uzun dönem stajlarına ilişkin yapılacak anlaşmalar, İTÜ-KKTC Rektörlüğünün ilgili Program Staj Komisyonu’ndan görüş alınarak hazırlanmış teklifi, Öğrenci İşleri Staj Birimi ve Hukuk Müşavirliği’nin görüşü, Rektörlük Makamının onayı ile yapılır.

 

Erasmus Stajı ve Yurtdışı Stajları

Madde 17- Erasmus staj hibesi hakkı kazanan öğrencinin, Erasmus Birimi tarafından hazırlanan sözleşmesi, Program Staj Komisyonu ve Program Erasmus Koordinatörünce onaylanıp, İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmelidir. Öğrencinin staj sigorta işlemlerinde, Erasmus Birimi tarafından onaylanmış ve karşı kurumca imzalanmış sözleşme dikkate alınarak gerekli olan yurtdışı sigorta süreçleri ile staja ilişkin diğer süreçler Üniversitemizin Erasmus Ofisi tarafından ayrıca açıklanır.

SGK sisteminden yapılan sigortalar yurtdışını kapsamamakta olup gerek Erasmus stajları gerekse öğrencinin isteğine bağlı olarak yurtdışında yapmak istediği stajlar için gidecek olduğu ülkede geçerliliği olan özel sigorta yaptırması gerekmektedir.

 

Zorunlu Olmayan Staj

Madde 18- Öğrencinin almış olduğu eğitimin bir parçası olan staj sürecinin İTÜ-KKTC Rektörlüğü tarafından mecburi kılınan süreden daha fazla olması durumunda zorunlu olmayan staj yapılabilir. Zorunlu olmayan stajlar için aşağıdaki koşullar dikkate alınır:

- Öğrencilerin, staj çalışmalarının meslekleriyle ilgili uygulama deneyimlerini arttıracak nitelikte olması beklenir. 

- Üniversite Rektörlüğü ile bir sanayi/sektör kuruluşu arasında staj protokolü imzalanmış olması halinde, İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu’nun onayı alınması kaydıyla, staj işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü Staj Birimi tarafından yürütülür. İlgili Program Staj Komisyonu staj içeriklerini değerlendirir.

- 30 işgünü veya daha kısa stajlarda, stajın onayı Program Staj Komisyonu tarafından verilir.

- 30 işgününden uzun stajlarda, firma ile Üniversite arasında protokol bulunmaması halinde başvuru, İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu'nca değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, yapılacak olan stajın alınmakta olunan eğitimi tamamlayıcı nitelikte olduğu ve akademik fayda yaratacağının karara bağlanması durumunda, elli işgününü geçmemek kaydıyla onaylanabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Staj Yeri Temini

 

Madde 19- Yurtiçi ve yurtdışı kamu ve/veya özel işyerlerinden programlara gelen staj yerleri komisyon tarafından incelenerek uygun olanları öğrencilere duyurulur ve öğrenci başvurularına göre yerleştirme yapılır.

Madde 20- Programlara kamu ve/veya özel kuruluşlardan gelen staj kontenjanları, staj yapma durumunda olan öğrencilere başarı durumları ve mezuniyete yakınlıklarına göre değerlendirilerek dağıtılır.

Madde 21- Staj komisyonu tarafından kendisine staj yeri tahsis edilen öğrenci bu staj yerini değiştiremeyeceği gibi staj yerine komisyonca kabul edilebilecek bir mazereti olmadan zamanında katılmayan veya katıldığı halde süresini tamamlamayan öğrencilere bir daha staj yeri tahsis edilmez.

Madde 22- Öğrenciler, kendilerinin buldukları ve Program Staj Komisyonları’nca uygun görülen işyerlerinde stajlarını yapabilirler.

 

ALTINCI BÖLÜM

Staj Aşamaları

 

Madde 23- İTÜ-KKTC öğrenci staj işlemleri aşağıdaki gibidir:

a) Staj öncesinde

i) Staj başvuruları en geç staj başlangıç tarihinden on beş (15) gün önce gerçekleştirilir ve başvuru esnasında üretilen Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Staj Başvuru Formu’nun (Ek-1) tüm mercilere onaylatılarak staj başlangıç tarihine en geç altı (6) gün kala öğrenci tarafından https://portal.itu.edu.tr web adresi aracılığıyla sisteme yüklenir. Süresinde gerçekleştirilmeyen başvuru ve belge yükleme sorunları için İTÜ Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları şartları aranacak, şartları sağlamayan başvurular işleme alınmayacaktır.

ii) Yurtiçindeki firma/kurumlarda yapılacak stajlar için başvurular en geç staj başlangıç tarihinden on beş (15) gün önce https://portal.itu.edu.tr adresinden gerçekleştirilir, başvuru esnasında üretilen Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Staj Başvuru Formu (Ek-1) elektronik olarak İTÜ-KKTC Rektörlük ve firma tarafından da staj başlangıç tarihinden en geç 6 gün öncesine kadar onaylanır. Süresinde gerçekleştirilmeyen başvuru sorunları için İTÜ Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları şartları aranacak, şartları sağlamayan başvurular işleme alınmaz. Erasmus veya isteğe bağlı olarak yurtdışında gerçekleştirilecek stajların sigortaları üniversitemiz tarafından yapılamayacağından bu stajlar portal sistemine kaydedilmeyecek olup zorunlu staj olarak sayılmasının istenmesi durumunda öğrenci firmadan alacağı staj tarihlerini de içeren staj kabul belgesi ve iş sözleşmeleri, sigorta yaptırdığına dair belge, pasaport fotokopisi ve staj raporu ile fakülte staj komisyonu tarafından talep edilen diğer belgeler ile fakültesine başvurabilir.

iii) İş güvenliği eğitimi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi'nden çevrimiçi yöntemle veya örgün olarak tamamlanmalıdır.

iv) Öğrenci İşleri Müdürlüğü Staj Birimi tarafından SGK işe giriş bildirgesini düzenleyerek kayıtlı iletişim bilgilerinden öğrenci ve firmaya elektronik ortamda iletir.

b) Staj sırasında Staj Başlangıç Formu (Ek-2) doldurulup, firma tarafından onaylanıp stajın ilk 5 günü içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.

c) Staj sonrasında

i) Staj Bitiş Belgesi (Ek-3) firmaya imzalatılarak stajın bitiminden sonraki 5 gün içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.

ii) Öğrenci sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1), Staj Çalışma Takvimi, Staj Başlama Formu (Ek-2) ve Staj Bitiş Belgesinin (Ek-3) ıslak imzalı nüshaları staj raporuyla birlikte Program Staj Komisyonuna teslim edilecektir.

Portal üzerinden yapılan başvuru sırasında, içerik olarak doğru yüklenmeyen belgelerden öğrenci sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Staj Alanları, Türü, İçeriği ve Ön Şartları

 

Madde 24- Her programın öğrencisine ait staj alanları, stajın türü, süresi ve içeriği, stajın varsa ön şartları, Program Staj Komisyonu’nun önerisi ve İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girecek olan Program Staj Ek Esaslarıyla belirlenir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Staj Çalışması ve Rapor Teslimi

 

Madde 25- Her staj çalışmasından sonra, öğrenci tarafından stajda yapılan çalışmaları anlatan staj raporu hazırlanır.

Madde 26- Staj Raporu, Öğrenci Staj Sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1) ve Staj Çalışma Takvimi'nin ıslak imzalı nüshalarının teslimine gerek yoktur. Formlar ve rapor tekbir pdf dosyası şeklinde birleştirilerek Portal’a yüklenir.

a) Yaz dönemi stajları için, akademik yılın başlama tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde.

b) Dönem içi stajlarda staj bitimini takip eden 15 gün içinde

Madde 27- Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin akademik takvimde belirtilen staj son giriş tarihinden en geç 15 gün önce staj raporunu teslim etmiş olması zorunludur.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Staj Raporu

 

Madde 28- Staj raporu aşağıda verilen formata uygun hazırlanmalıdır. Programlar tarafından mesleki mevzuat zorunlulukları nedeniyle yapılması gereken eklemelere, Program Ek Staj Esaslarında yer verilir.

Madde 29- Staj raporu yazımında kullanılacak dil Türkçe veya İngilizcedir. Kendi olanakları ile yurtdışında staj yapan öğrencinin staj raporu yukarıda belirtilen dillerden herhangi birinde yazılmamış ise, staj raporunu yeminli bürolar tarafından Türkçeye tercüme ettirerek teslim etmesi gerekmektedir. %100 İngilizce programlarda eğitim alan öğrenciler staj raporlarını eğer İngilizce olarak hazırlamamışlarsa, rapora geniş bir İngilizce özet (en az 5 sayfa) koyulması zorunludur.

Madde 30- Staj Raporu Formatı

1) Rapor, bilgisayar ile veya el ile yazıldığı takdirde Türkçe veya İngilizce olarak kitap harfleriyle yazılmalıdır. Yazıcı çıktısı/el yazısı okunaklı olmalıdır.

2) Staj raporu aşağıdaki biçimsel özelliklere uygun olarak hazırlanmalıdır:

a) Staj raporu, A4 boyutunda olmalıdır.

b) Sayfa soldan ve sağdan 2,5 cm, yukarıdan ve aşağıdan 2 cm boşluk olacak şekilde düzenlenmelidir.

c) Kullanılacak olan font, Times New Roman 12 punto, yazım aralığı 1.0 satır olmalıdır.

d) Sayfa numarası ortalanmış olarak sayfanın alt kısmında yer almalıdır.

e) Her sayfada çalışmanın yapıldığı birim, yapılan uygulama ve tarih belirtilmelidir.

3) Başlıklar büyük harfler ile (bilgisayarda yazılması halinde koyu harfler ile) yazılmalıdır. Alt başlıklar ise, baş harfi büyük, devamı küçük harfler ile yazılmalı ve altları çizilmelidir.

(Bilgisayar kullanılması halinde alt çizilmeden koyu harfler kullanılmalıdır.) Resimlerin çizimleri mühendislik standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

4) Staj raporunda pratik olarak gerçekleştirilmiş olan işlerin anlatımına ağırlık verilmeli, işin anlaşılması için gerekli olan teorik bilgilere sadece kısaca değinilmelidir. Staj Raporu aşağıdaki bölümleri kapsamalıdır. Mesleki mevzuat ve zorunluluklar gereği, Denizcilikle ilgili programlar, Mimarlık ve İç Mimarlık Programlarının staj raporunda şekilsel ve içerik olarak değişiklikler olabilir. Bu detaylara Program Ek Staj Esaslarında yer verir.

a) İÇİNDEKİLER: Konular ve bulundukları sayfa numaraları verilmelidir.

b) KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER: Aşağıda sıralanan bilgiler verilmelidir:

  • Kuruluşun adı,
  • Kuruluşun yeri,
  • İşyerinin örgütlenmesi ve görevleri,
  • İşyerlerinde yapılan işler veya uygulanan yöntemler hakkında açıklamalar,
  • Kuruluşun çalışma konusu,
  • Kuruluşun makina, teçhizat donanımı (kuruluşun onayına bağlı olarak).

c) GİRİŞ: Bu bölümde staj konusu ve amacı hakkında kısa bilgiler verilmelidir.

d) RAPOR: Staj konuları dikkate alınarak, ilgili kurumda yapılmış olan çalışmalar ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Veriler, tablolar ve resimler numaralanacak ve "EKLER" bölümünde sunulacaktır.

e) SONUÇ: Bu bölümde stajda elde edilen veriler ve beceriler değerlendirilecek, işletme teknik çalışma yönünden incelenecek ve uygun önerilerde bulunulacaktır.

f) EKLER: Bütün veriler, tablolar ve resimler bu başlık altında verilmelidir.

5) Staj raporu, herhangi bir kaynaktan (bildiri, tez, makale, kitap, kullanım kılavuzu, internet kaynağı vb.) kes-yapıştır yapılmış bilgi içermemelidir. Kaynak göstererek kullanılan bilgilerin, öğrencinin kendi cümleleriyle yazılmış olması gerekmektedir.

6) Staj raporunun her sayfasının, ilgili birimin müdürü ve/veya şefi tarafından imzalanması gerekmektedir.

 

ONUNCU BÖLÜM 

Staj Değerlendirmesi

 

Madde 31- Staj raporu, Program Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Madde 32- Program Staj Komisyonu, staj değerlendirmesini staj raporunun teslim edilmesinden sonra en geç bir ay içinde tamamlar. Değerlendirme sürecinde oluşacak gecikmeler mezuniyet durumunda olan öğrencilerin Katkı Payı ödemelerine neden olabilmektedir. Staj komisyonları bu durumdaki öğrencilerin mağdur olmaması için gereken tedbirleri alır.

Madde 33- Staj sonunda teslim edilecek rapor, staj yerlerinde yapılan pratik ve teknik çalışmaları kapsayacak, kitap bilgilerine yer verilmeyecektir. Ayrıca, her gün yapılacak çalışmalar için raporda en az bir sayfa bilgi verilmelidir. Staj yapılan kurumun tarihçeleri, kapasiteleri gibi bilgilere staj raporlarında yer verilebilir ancak günlük yapılan işlere dahil edilemez. Kurumun iş/staj başlangıcı öncesi alınması gereken iş güvenliği eğitimine ait notlar bir bütün halinde staj raporunda yer alamaz ancak atıflarda bulunulabilir.

Madde 34- Program Staj Komisyonu, biçim ve içerik olarak incelediği raporu kabul eder ya da düzeltme ister.

Madde 35- Staj raporu için düzeltme istenmesi durumunda, program staj komisyonu öğrencinin staj raporunun değerlendirmesini en geç iki hafta içinde tamamlar.

Madde 36- Staj raporunun kabul edilmesi durumunda staj başarılı; düzeltme istenen raporun zamanında teslim edilmemesi veya ikinci kez reddedilmesi durumunda ise staj başarısız sayılır.

Madde 37- Öğrenci staja fiilen devam etmek zorundadır. Staja devam etmediği günler, toplam staj süresinin %10 undan fazla olamaz.

Madde 38- Denizcilikle ilgili programlar, mesleki mevzuat ve zorunluluklar nedeniyle, rapor değerlendirmelerinde bu esaslardan muaftır. Programlar değerlendirme kriterlerini Program Staj Ek Esaslarında belirtirler.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

İntibak

 

Madde 39- Yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki bölümlerinde kabul edilmiş eski stajları, içeriği uygun olmak koşulu ile yapılan stajla ilgili belgelerin sunulması durumunda kabul edilir.

Madde 40- Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencilerinin bir bölümde kabul edilmiş stajı, içeriği uygun olmak koşulu ile yapılan stajla ilgili belgelerin sunulması durumunda ikinci anadalda da kabul edilir.

Madde 41- Meslek liselerinden mezun olduktan sonra kamu-özel kurum veya kuruluşunda çalışmış ve daha sonra ilgili programda lisans öğretimine başlamış olan öğrencilerin, bu kurumlardaki iş günleri, staj esasları kapsamındaki staj konularını içeriyor olsa bile staj olarak kabul edilmez.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Özel Koşullar

 

Madde 42- Başvurusu yapılmış veya başlamış stajın mazeret bildirmeden yapılmaması/ kesilmesi durumunda, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca, öğrenci hakkında İTÜ- KKTC Rektörlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılacaktır.

Madde 43- Staj, özel koşullar dışında (sağlık sorunları, kaza vb.) belirtilen tarihte başlamalı ve kesintisiz olarak bitirilmelidir. Başvurusu yapılmış veya başlamış stajın tarih değişikliği veya iptali için, İTÜ Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılışı Esaslarında belirtilen şartların oluşması gereklidir. Geçerli mazeret durumlarında, staj tarihi değişikliği staj başlangıç tarihine 3 iş günü kalana kadar yapılabilecektir.

Madde 44- Staj Raporunun incelenmesi sırasında, staj evrakında ve ekli belgelerinde tahrifat yapan veya çalışma yapmadığı halde Staj Raporu düzenleyip teslim ettiği belirlenen öğrenci hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca İTÜ-KKTC Rektörlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılacaktır.

Madde 45- Üniversitemiz ile geçici olarak kısa veya uzun süreli ilişiği kesilmiş öğrenci (kayıt dondurma, uzaklaştırma cezası alma vb.), bu zaman zarfında staj yapamaz.

Madde 46- Programlar, staj genel esaslarına bağlı kalarak, programlarının özelliğine göre stajın alanı, türü, süresi, içeriği ve varsa ön şartları, mesleki mevzuat ve zorunluluklardan doğan rapor formatı ve rapor değerlendirme detaylarını Program Staj Ek Esaslarında belirtirler. Ek esaslar, Program Staj Komisyonu’nun teklifi, İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 47- Öğrenim gördüğü programla ilgili sektörde faaliyet gösteren bir işyerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK’ya) tabi sigortalı olarak çalışmakta olan öğrenciler zorunlu stajdan muaf olmak için başvuruda bulunabilir.

Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler çalışmakta oldukları işyerinde en az zorunlu staj süresi kadar çalışmış olmalıdır. Öğrencilerin zorunlu staj uygulamasından muaf olmalarına ilişkin başvuruları, öğrenim görmekte oldukları programın staj komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Muafiyet başvurularının değerlendirmeye tabi tutulması işyerinde yapılan çalışmanın SGK kayıtları ile belgelendirilmesine bağlıdır. Muafiyete ilişkin değerlendirmenin sonuçlandırılması için başvuruda bulunan öğrencilerin öğrenim gördükleri programın ilgili staj modülü içeriği ile çalışılan kurumdaki çalışma konusunun uyumlu olması, zorunlu staj esasları çerçevesinde staj raporu hazırlamaları ve raporun Program Staj Komisyonu tarafından uygun bulunması gerekir.

Madde 48- Bu uygulama esaslarında belirtilmeyen veya öngörülemeyen durumlarla ilgili hususlar, Program Staj Komisyonunun teklifi ile İTÜ-KKTC Staj Komisyonu ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü Staj Birimi’nin görüşü alınarak İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

YÜRÜRLÜK

 

Madde 49- Bu esaslar, Üniversite Senatosu’nun 25/01/2024 tarih ve 853 toplantısı ile yürürlüğe girmiştir.

 

logo

yer    Gazimağusa / KKTC

tlf    +90 392 630 50 00

ltr    kktcogrenciisleri@itu.edu.tr

İTÜ Kuzey Kıbrıs

Hakkında

Araştırma

Yerleşkeler

Bu sayfayı paylaş

Facebook

Twitter

Google +